W naszej placówce zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasi logopedzi posiadają wiedzę z zakresu językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, foniatrii, neurologii, audiologii, ortodoncji, anatomii, fizjologii.

W trakcie zajęć logopedycznych zajmujemy się:

  • korektą wad wymowy,
  • terapią zakłóceń i zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń mowy,
  • zapobieganiem nieprawidłowym zachowaniom językowym,
  • prawidłowym procesem nabywania kompetencji i rozwoju sprawności językowej oraz komunikacyjnej,
  • dociekaniem przyczyny i mechanizmu powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy,
  • reedukacją zaburzeń mowy, w przypadku utraty nabytych już umiejętności porozumiewania się,
  • zapobieganiem wtórnym skutkom zaburzeń mowy,
  • logopedią artystyczną (w tym emisja głosu).

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy budowę anatomiczną i sprawność narządów mowy, badamy słuch fizjologiczny i fonetyczny; sprawdzamy poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej.
Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy plan terapii.
Rodzaj i zakres terapii jest dobierany do indywidualnych potrzeb danej osoby.
Logopeda pracująca w naszej placówce, to wybitny, doświadczony specjalista z długoletnim stażem, terapeuta dysleksji i dysgrafii, reedukator.